Mittetulundusühingu Spordiklubi LSF Pronoking Team põhikiri

1. Üldsätted.

1.1. Mittetulundusühingu nimi on Spordiklubi LSF Pronoking Team (edaspidi LSF).

1.2. LSF'i asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.3. LSF on iseseisev ühiskondlik mittetulundusühing, mis ühendab vabatahtlikkuse alusel inimesi, kes tunnistavad käesolevat põhikirja.

1.4. LSF'i eesmärgiks on:

 • orienteerumisspordi, kui inimsõbraliku ja loodussäästliku spordiala viljelemine ja propageerimine;
 • sportlike tegevuste propageerimine;
 • spordiürituste korraldamine;
 • spordi arengule kaasa aitamine;
 • liikmete vahelise üksmeele kasvatamine;
 • liikmetele sportliku meelelahutuse võimaldamine;
 • liikmete sportlike saavutuste parandamine.

1.5. LSF lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, käesolevast põhikirjast, sõlmitud lepingutest ja oma liikmete huvidest ja soovidest.

1.6. LSF on juriidiline isik alates selle kandmisest mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

2. LSF'i liikmed, nende õigused ja kohustused.

2.1 LSF'i liikmeks võivad olla kõik LSF'i eesmärkide ja tegevusega nõus olevad, vähemalt 16 aastased inimesed, kelle vastava avalduse on LSF'i juhatus heaks kiitnud ja kes on tasunud sisseastumismaksu.

2.2 Alla 16 aastased lapsed saavad olla LSF'i noorliikmed. Noorliikmel ei ole hääleõigust ja tema eest võib liikmeks astumise avalduse teha lapsevanem või hooldaja.

2.3 LSF'i liikmed maksavad sisseastumis- ja liikmemaksu üldkoosoleku poolt kindlaksmääratud suuruses. Noorliikmel ei ole sisseastumismaksu. Noorliikme liikmemaks peab olema väiksem kui liikmel, selle suuruse määrab üldkoosolek

2.4 LSF'i juhatusel on õigus liige või noorliige LSF'ist välja arvata.

2.5 LSF'i liikmel on õigus:

 • võtta osa LSF'i tegevusest ja kõikidest üritustest;
 • valida ja olla valitud LSF'i juhtimisorganitesse;
 • esitada LSF'i juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi LSF'i tegevust puudutavates küsimustes;
 • võistelda LSF'i nimel;
 • olla valitud esindama LSF'i;
 • kasutada LSF'i varustust ja sümboolikat;
 • kirjaliku avalduse alusel LSF'ist välja astuda.


2.6 LSF'i liige on kohustatud:

 • järgima LSF'i põhikirja ning täitma LSF'i üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
 • tasuma liikmemaksu igaastaselt, üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks;
 • võtma aktiivselt osa LSF'i tegevusest;
 • hoidma ja kasutama otstarbekalt LSF'i vara ning aitama kaasa selle korrastamisele ja hankimisele;
 • esindama võistlustel LSF'i. Erandid on lubatud LSF'i juhi nõusolekul.


3. LSF'i juhtimine ja struktuur

3.1. LSF'i kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt kord aastas.

3.2. LSF'i üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle 1/3 LSF'i liikmetest.

3.3. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 1/2 koosolekul osalenud LSF'i liikmetest või nende esindajatest ja seadusega ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

3.4. LSF'i üldkoosolek:
valib LSF'i juhatuse;

 • otsustab vastavalt seadusele kõik LSF'i põhiküsimused ;
 • kinnitab LSF'i sümboolika;
 • kuulab ära ja kinnitab juhatuse tegevusaruande ja raamatupidamise aruande;
 • määrab sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse;
 • kinnitab eelarve ja tegevusplaani.


3.5. LSF'i juhib ja esindab kõigis õigustoimingutes juhatus, mis koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest. Juhatus valib enese seast Juhi, kes juhib juhatuse tööd.

3.6. LSF'i juhatus:

 • valitakse LSF'i üldkoosolekul. LSF'i juhatuse volitused kehtivad kuni uue juhatuse valimiseni;
 • peab kõigile liikmeile avatud koosolekuid vastavalt vajadusele;
 • juhib LSF'i tegevust üldkoosolekute vahelisel ajal;
 • sõlmib lepinguid LSF'i nimel;
 • otsustab liikmeks vastuvõtu, liikmest lahkumise;
 • koostab tööplaani ja tagab selle täitmise;
 • organiseerib ja juhib LSF'i tegevust;
 • võtab tööle ja vabastab LSF'i töötajad ning määrab nende töötasud;
 • käsutab LSF'i vara;
 • premeerib ja autasustab;
 • määrab ja otsustab LSF'i majandustegevusega seotud muid küsimusi.


3.7. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab 50% juhatuse liikmetest. Kui poolt ja vastuhääled jagunevad võrdselt on otsustavaks Juhi hääl.

4. LSF'i vara, majandustegevus ja vastutus.

4.1. LSF'i varaks loetakse LSF'i tegevuse arendamiseks annetatud või ostetud LSF'i tööks vajalikud vahendid.

4.2. LSF'i rahalised vahendid moodustuvad

 • liikme- ja sisseastumismaksudest;
 • üritustest osavõtjatelt laekuvatest osamaksudest;
 • tasuliste teenuste eest laekunud summadest;
 • sihtotstarbelistest eraldistest;
 • organisatsioonide ja üksikisikute toetustest;
 • finantstulust;
 • muudest laekumisest, mis on vajalikud LSF'i põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.


4.3. LSF'i omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadustega.

4.4. LSF'i liikmel ei ole õigust LSF'i varale ja LSF'il ei ole õigust LSF'i liikme varale.

4.5. LSF vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

4.6. LSF'i rahaliste vahendite kasutamist korraldab LSF'i juhatus, vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

5. LSF'i likvideerimine.

5.1. LSF on asutatud määramata tähtajaga.

5.2. LSF likvideeritakse:

 • kui LSF'i üldkoosolek tunnistab tegevuse lõpetamise vajalikuks;
 • seadusandlusega ettenähtud juhtudel.


5.3. LSF'i likvideerimisega seotud küsimused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

5.4. Peale kreeditoride nõudmiste rahuldamist antakse allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigile või kohalikule omavalitsusüksusele

Kinnitatud LSF'i asutamiskoosolekul 14.01.2003.

Asutajaliikmed: Mait Tõnisson, Veste Valk, Lauri Olli, Merle Rääsk, Ainar Sepp, Kristjan Kivipalu.