MITTETULUNDUSÜHINGU SPORDIKLUBI LSF PRONOKING TEAM ASUTAMISLEPING

Tallinnas, neljateistkümnendal jaanuaril kahe tuhande kolmanda aastal (14.01.2003.a.)

Asutajaliige Mait Tõnisson
asutajaliige Veste Valk
asutajaliige Lauri Olli
asutajaliige Kristjan Kivipalu
asutajaliige Merle Rääsk
asutajaliige Ainar Sepp

edaspidi “asutajad”, on otsustanud sõlmida alljärgneva lepingu:

1.Käesoleva lepinguga asutavad asutajad mittetulundusühingu alljärgnevatel tingimustel:
1.1. Mittetulundusühingu nimi on SPORDIKLUBI LSF PRONOKING TEAM;
1.2. Mittetulundusühingu asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn ja aadress on 12915 Tallinn Vilde tee 104-42;
1.3.Mittetulundusühingu eesmärgiks on :

 • orienteerumisspordi, kui inimsõbraliku ja loodussäästliku spordiala viljelemine ja propageerimine;
 • sportlike tegevuste propageerimine;
 • spordiürituste korraldamine;
 • spordi arengule kaasa aitamine;
 • liikmete vahelise üksmeele kasvatamine;
 • liikmetele sportliku meelelahutuse võimaldamine;
 • liikmete sportlike saavutuste parandamine.


2. Asutajad kinnitavad asutamislepingu sõlmimisega mittetulundusühingu põhikirja.
3. Asutajail ei ole mittetulundusühingu suhtes liikmeist erinevaid kohustusi.
4. Asutajad määravad juhatuse liikmeteks:

 • Mait Tõnisson;
 • Ainar Sepp;
 • Lauri Olli;
 • Veste Valk.


5. Asutamisleping on sõlmitud (14.01.2003.a.) Tallinnas.

Leping on sõlmitud seitsmes (7) eksemplaris, milledest üks esitatakse registrile, ülejäänud jäävad asutajatele.